Aktualności
2022-03-15 07:59:51
Szanowni Klienci,   W związku z bardzo dużym wzrostem cen paliw Przewoźnicy byli zmuszeni znacząco zwiększyć dotychczasową korektę paliwową. W przypadku firmy Rhenus jest to na chwi... Czytaj więcej »
Więcej aktualności »

Regulamin

 

§ 1 DEFINICJE

1. Zleceniobiorca - serwis internetowy KurierNaCzas.pl, którego właścicielem jest firma MADEX Mateusz Madaj z siedzibą przy ul. Powstańców Wielkopolskich 9A, 62-090 Kiekrz, NIP: 777-264-07-95, REGON: 302493411, e-mail: kontakt@kuriernaczas.pl

2. Zleceniodawca/Użytkownik Niezarejestrowany - osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej zlecająca wykonanie Usługi nieposiadająca zarejestrowanego konta w Serwisie.

3. Zleceniodawca/Użytkownik Zarejestrowany - osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej zlecająca wykonanie Usługi poprzez konto zarejestrowane w Serwisie.

4. Nadawca - podmiot wskazany przez Zleceniodawcę jako uprawniony do nadania Przesyłki.

5. Odbiorca - podmiot wskazany przez Zleceniodawcę jako uprawniony do odbioru Przesyłki.

 

6. Serwis - serwis internetowy KurierNaCzas.pl

 

7. Usługa/Zlecenie - świadczona drogą elektroniczną przez serwis KurierNaCzas.pl na podstawie niniejszego Regulaminu, usługa płatna przez Zleceniodawcę, umożliwiająca złożenie zamówienia na odbiór, przemieszczanie, przewóz i doręczenie przesyłki przez Przewoźnika w ramach prowadzonej przez Przewoźnika działalności oraz na podstawie regulaminu Przewoźnika.


8. Przewoźnik

 

a) DHL Parcel Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Osmańskiej 2, 02-823 Warszawa

 

b) Rhenus Freight Logistics Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Puławskiej 99, 02-595 Warszawa

 

 

9. Kurier - przedstawiciel Przewoźnika.

 

10. Cennik - wykaz pobieranych opłat przez serwis KurierNaCzas.pl za świadczone Usługi, dostępny na stronie internetowej Serwisu w zakładce Cennik.

 

11. Przesyłka - opakowania przyjęte do przewozu w ramach jednego Listu przewozowego celem odbioru od Nadawcy i dostawy Odbiorcy.

12. Opakowanie - jednostkowe zabezpieczenie rzeczy na czas przewozu w sposób określony w niniejszym Regulaminie.

13. Waga - całkowita waga przesyłki wraz z opakowaniem wyrażana w kilogramach.

14. Waga przeliczeniowa Przesyłki - jest wyliczana ze wzoru (długość [cm] x szerokość [cm] x wysokość [cm]) / 10 000. Jeżeli waga przeliczeniowa jest wyższa od wagi rzeczywistej do wyceny usługi stosowana jest waga przeliczeniowa.

15. Protokół - dokument opisujący powstałe naruszenie stanu przesyłki, w tym uszkodzenia lub ubytki przesyłki.

16. List przewozowy - dokument przekazywany przez serwis KurierNaCzas.pl na wskazany adres e-mail Zleceniodawcy dla potwierdzenia przyjęcia usługi do realizacji, stanowiący dowód zawarcia umowy na świadczenie Usług, na którym stwierdzana jest również dostawa przesyłki do Odbiorcy. W sytuacji, gdy Zleceniodawca nie jest jednocześnie Nadawcą, zobowiązany jest do bezzwłocznego przekazania listu przewozowego Nadawcy.

17. PayU - bezpieczna platforma płatności internetowych, obsługiwana przez spółkę PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 182, 60-166 Poznań, NIP 779-23-08-495, REGON 300523444, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000274399.

 

§ 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1. Postanowienia niniejszego Regulaminu określają reguły i warunki świadczenia za wynagrodzeniem usług pośredniczących przez firmę MADEX z siedzibą przy ul. Powstańców Wielkopolskich 9A, 62-090 Kiekrz, NIP: 777-264-07-95, REGON: 302493411 w ramach serwisu internetowego KurierNaCzas.pl

2. Zlecenie Usługi przez Zleceniodawcę jest jednoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu, Zasad Pakowania oraz regulaminu Przewoźnika  wykonującego usługę przewozową dostępnego na Jego stonie internetowej.

3. Wszelka korespondencja Zleceniodawcy ze Zleceniobiorcą odbywa się za pośrednictwem poczty elektronicznej.

4. Zleceniodawca wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Zleceniobiorcę, jak również przekazywanie ich Przewoźnikowi w zakresie niezbędnym do właściwego wykonania Usługi.

  

§ 3 REALIZACJA USŁUGI

 

1. Zleceniodawca zleca Zleceniobiorcy wykonanie Usługi na podstawie formularza zlecenia, a następnie opłaca Usługę.

2. Zleceniodawca składając zamówienie, jest zobowiązany do zawarcia w formularzu zakładki Nadaj Przesyłkę rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym informacje dotyczących wagi, wymiarów, wartości, usług dodatkowych, jak również zawartości Przesyłki.

3. Zleceniobiorca po zaksięgowaniu opłaty za Zlecenie zleca Przewoźnikowi wykonanie usługi przewozu Przesyłki na podstawie opłaconego przez Zleceniodawcę Zlecenia.

4. Zleceniobiorca przekazuje drogą elektroniczną Zleceniodawcy List Przewozowy, który następnie Zleceniodawca jest zobowiązany wydrukować w dwóch egzemplarzach. Pierwszy należy przekazać Kurierowi, a drugi pozostawić dla siebie jako dowód nadania Przesyłki. W sytuacji, gdy Zleceniodawca nie jest jednocześnie Nadawcą winien bezzwłocznie przekazać List Przewozowy do Nadawcy.

5. Z Serwisu mogą korzystać osoby fizyczne, prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.

6. W Serwisie złożenie Zlecenia odbywa się bez konieczności logowania się, jednakże funkcjonalność Serwisu dla Użytkowników Niezarejestrowanych jest ograniczona.

7. Rejestracja konta w Serwisie odbywa się poprzez prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego. Na adres  e-mail Użytkownika podany w procesie rejestracji wysyłany jest link aktywacyjny, po kliknięciu którego konto Użytkownika zostaje aktywowane.

8. W przypadku Zleceniodawcy, który jest jednocześnie Użytkownikiem Zarejestrowanym, Usługi zlecone Zleceniobiorcy przy użyciu adresu e-mail i hasła przypisanych do jego konta traktuje się jak zamówione przez Zleceniodawcę.

9. Zleceniodawca może zostać obciążony dodatkową opłatą za usługę w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości dotyczących rzeczywistej wagi, wymiarów, parametrów, usług specjalnych lub zawartości przesyłki. Opłata jest naliczana zgodnie z obowiązującym Cennikiem lub opłatą naliczoną przez Przewoźnika.

10. W przypadku, gdy zostanie stwierdzona nieprawidłowość pomiędzy danymi znajdującymi się na liście przewozowym, a stanem faktycznym przesyłki, serwis KurierNaCzas.pl zastrzega sobie prawo do możliwości wstrzymania wykonania usługi na każdym etapie transportu do chwili opłacenia przez Zleceniodawcę dopłaty. Serwis KurierNaCzas.pl poinformuję Zleceniodawcę o konieczności oraz wysokości uiszczenia dopłaty do pełnej ceny za usługę. Jeżeli Zleceniodawca nie zgodzi się na dopłatę lub nie opłaci faktury za weryfikację w wyznaczonym terminie to wówczas przesyłka zostanie odesłana do Depozytu Przewoźnika. Do każdej zweryfikowanej przesyłki zostanie doliczona również opłata za weryfikację zgodnie z obowiązującym Cennikiem.

11. Serwis KurierNaCzas.pl zastrzega sobie prawo do możliwości wstrzymania wykonania usługi w przypadku jakichkolwiek wcześniej nieuregulowanych płatności za wykonane usługi.

12. W przypadku Zleceń przyjętych do realizacji do godz. 14:29 Przesyłka powinna być odebrana od Nadawcy przez Kuriera następnego dnia roboczego.

13. Przez Zlecenie przyjęte do realizacji rozumie się zlecenie, którego opłata została zaksięgowana przez Zleceniobiorcę.

14. Terminy odbioru Przesyłek określone w par. 3 ust. 12  są wyłącznie przewidywanymi terminami odbioru i w żaden sposób nie są gwarantowane.

15. Nadawca ma obowiązek stosować się do Zasad Pakowania, w szczególności dopasowania opakowania pod względem wytrzymałości w zależności od rodzaju zawartości i wagi przesyłki. W razie potrzeby należy umieścić wewnątrz opakowania zabezpieczenia, które uniemożliwią przemieszczanie się zawartości wewnątrz opakowania. Nadawca powinien oznakować przesyłkę ze względu na szczególny charakter transportu lub właściwości jej zawartości, np. adnotacja „ostrożnie szkło”, „góra/dół” itp.

16. Przesyłki są odbierane lub doręczane przez Kurierów w Dni Robocze w godzinach od 8.00 do 17.00. Zleceniodawca nie ma możliwości zmiany wymienionych godzin.

17. W przypadku uzasadnionego podejrzenia, że Przesyłka stanowi przedmiot przestępstwa lub jej zawartość stanowi zagrożenie dla ludzi lub środowiska, Przewoźnik powiadamia niezwłocznie właściwe służby oraz zatrzymuje i zabezpiecza Przesyłkę do chwili dokonania oględzin przez te służby.

18. Zabrania się wysyłania Przesyłek naruszających przepisy prawa, jak również wymienionych na stronie internetowej i w regulaminie Przewoźnika

19. W przypadku odmowy przyjęcia Przesyłki przez Odbiorcę Przesyłka jest zwracana do Nadawcy na koszt Nadawcy. Opłaty za zwrot są naliczane zgodnie z aktualnym Cennikiem.

20. W przypadku nieobecności Odbiorcy w miejscu wskazanym na Liście Przewozowym Kurier pozostawia awizo. Przesyłka dostarczana jest ponownie przez Kuriera następnego dnia po pozostawieniu awizo. W razie ponownej nieobecności Odbiorcy, Odbiorca może Przesyłkę odebrać osobiście w siedzibie oddziału Przewoźnika. Jeżeli Przesyłka nie zostanie odebrana przez Odbiorcę w ciągu 7 dni od dnia pozostawienia awizo Przesyłka jest zwracana do Nadawcy na koszt Zleceniodawcy. Opłaty za zwrot Przesyłki są naliczane zgodnie z aktualnym Cennikiem.

21. Przewidywanym terminem doręczenia Przesyłki jest następny dzień roboczy od daty odbioru Przesyłki przez Kuriera, jednakże nie jest to w żaden sposób termin gwarantowany.

22. Informacje par. 3 ust. 21 nie dotyczą usług z wykupioną opcją dostawy Przesyłki do wskazanej godziny. W sytuacji takich usług termin doręczenia Przesyłki jest terminem gwarantowanym.

23. Zleceniodawca ma prawo anulować Zlecenie poprzez formularz kontaktowy, wyłącznie w sytuacji, gdy Kurier nie odebrał jeszcze Przesyłki. Zleceniobiorca zwróci wówczas Zleceniodawcy sumę opłaconą za Zlecenie na wskazany numer konta umniejszoną o 10% wartości Zlecenia.

24. W przypadku przesyłek o parametrach niewymienionych w Cenniku, obowiązuje cennik Przewoźnika.

25. Zleceniobiorca nie ma wpływu na jakość usług świadczonych przez Przewoźnika oraz nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi kurierskiej przez Przewoźnika.

26. Zleceniobiorca ponosi odpowiedzialność za zaniechania przekazania Zlecenia Przewoźnikowi i zobowiązany jest do zwrotu kosztów Zlecenia Zleceniodawcy.

 

§ 4 REKLAMACJE

 

1. Reklamacje dotyczące niewłaściwego wykonania usługi przez firmę przewozową należy składać za naszym pośrednictwem. Szczegóły dotyczące procedury reklamacyjnej i odpowiedzialności Przewoźnika dostępne są w regulaminie na stronie internetowej Przewoźnika.

2. W sytuacji, gdy Odbiorca stwierdzi uszkodzenie przesyłki powinien otworzyć ją w obecności Kuriera, a następnie wypełnić w dwóch egzemplarzach Protokół Na Okoliczność Stwierdzenia Szkody. Pierwszy egzemplarz Odbiorca przekazuje Kurierowi, a drugi pozostawia sobie jako dowód zgłoszenia szkody.

3. Jeżeli Odbiorca stwierdzi szkodę nie dającą się zauważyć z zewnątrz, powinien w terminie 7 dni od daty przyjęcia przesyłki zażądać od Przewoźnika ustalenia jej stanu oraz udowodnić, że szkoda powstała w czasie między przyjęciem przesyłki do przewozu a jej wydaniem.

4. Wszelkie uwagi dotyczące niewłaściwej pracy serwisu prosimy zgłaszać poprzez formularz kontaktowy w ciągu 7 dni od daty złożenia zamówienia. Termin ich rozpatrzenia wynosi 30 dni. Odpowiedź zostanie Państwu przesłana na e-mail, przez który zgłoszona była reklamacja.

 

§ 5 PŁATNOŚCI

 

1. Usługi świadczone przez serwis KurierNaCzas.pl są odpłatne, a zobowiązany do ich uiszczenia jest Zleceniodawca. Wysokość opłaty jest określona w obowiązującym Cenniku lub Cenniku indywidualnie ustalonym przez Zleceniobiorcę ze Zleceniodawcą.

2. Płatność za wykonanie usługi dokonywana jest z góry, przed realizacją Zlecenia, chyba że Zleceniobiorca ustalił ze Zleceniodawcą inaczej.

3. Użytkownik Zarejestrowany ma możliwość opłacenia Zlecenia poprzez zgromadzone środki na koncie PrePaid. Aby doładować konto należy kliknąć przycisk "Doładuj"  i zasilić konto dowolną kwotą większą od 1 zł. 

4. W przypadku wypłaty środków z konta PrePaid, Uzytkownikowi Zarejestrowanemu wypłacona zostaje wyłącznie kwota doładowania bez bonusów przyznanych przez Zleceniobiorcę, umniejszona o opłatę pobieraną przez PayU w wysokości 3% wypłacanej kwoty. W przypadku, gdy kwota dostępna na koncie PrePaid jest mniejsza, niż kwota przyznanych bonusów, środki nie zostają wypłacone Użytkownikowi Zarejestrowanemu, a konto zostaje wyzerowane.

5. Ceny podane w Serwisie są cenami brutto i zawierają podatek VAT oraz wszelkie dodatkowe opłaty (np. opłatę paliwową, itp.).

6. Opłaty za usługi standardowe, dodatkowe i specjalne naliczane są według obowiązującego Cennika.

7. Płatności w serwisie KurierNaCzas.pl realizowane są za pośrednictwem systemu płatności internetowych PayU poprzez płatności przelewami elektronicznymi, a także kartami płatniczymi.

8. Zleceniodawca może zostać obciążony dodatkową opłatą za Usługę w przypadku weryfikacji przesyłki podczas, której stwierdzona zostanie nieprawidłowość dotycząca rzeczywistej wagi, wymiarów, parametrów, usług dodatkowych lub zawartości przesyłki. Opłata jest naliczana zgodnie z aktualnym Cennikiem. O sposobie jej uiszczenia  Zleceniodawca zostanie poinformowany mailowo.

9. W przypadku konieczności skorzystania z usług specjalnych, Zleceniodawca zobowiązany jest wypełnić formularz kontaktowy. O sposobie opłacenia wybranej usługi Zleceniodawca zostanie poinformowany mailowo.

10. W sytuacji nie przekazania Przesyłki Kurierowi, który stawił się po jej odbiór w czasie i miejscu wskazanym przez Zleceniodawcę, Zleceniodawca zobowiązany będzie pokryć wszystkie ewentualne opłaty, które z tego tytułu zostaną naliczone przez Przewoźnika Zleceniobiorcy.

11. W przypadku przesyłek o parametrach niewymienionych w Cenniku, obowiązuje cennik Przewoźnika dostępny na stronie internetowej.

12. Zleceniodawca wyraża zgodę na wystawienie faktury VAT bez podpisu, jak również przekazywanie jej droga elektroniczną.

13. Zleceniobiorca wystawi fakturę VAT w terminie do 7 dni od daty dokonania przez Zleceniodawcę opłaty za Zlecenie.

 

14. Kwota pobrania przekazywana jest w terminie od 10 do 14 dni roboczych licząc od dnia następnego po doręczeniu Przesyłki na numer rachunku bankowego Zleceniodawcy obowiązujący w dniu złożenia Zlecenia. Termin przekazania Pobrania uzależniony jest od wybranej usługi dodatkowej pobrania. Szczegółowy opis usług pobrania dostępny jest w Cenniku.

 

15. Istnieje możliwość zmiany kwoty pobrania / numeru rachunku bankowego do pobrań po złożeniu Zlecenia. W takim przypadku Zleceniodawca powinien drogą mailową poinformować Serwis o tym fakcie, załączając jednocześnie podpisane oświadczenie informujące o zmianie kwoty / numeru konta (np. w formie skanu), jak również skan dowodu osobistego. Informację, oświadczenie oraz skan dowodu osobistego należy przesłać na adres kontakt@kuriernaczas.pl. Opłata za usługę według Cennika.

 

16. Przy usłudze pobrania obowiązkowe jest ubezpieczenie przesyłki.

 

 

§ 6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.02.2017 r.

2. Wszelkie kwestie nieuregulowane w niniejszym regulaminie podlegają obowiązującym przepisom prawa, w szczególności przepisom ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 z późn. zm.).

3. Wszystkie spory związane ze stosowaniem niniejszego Regulaminu oraz realizacją usług Serwisu, będą rozpatrywane przez sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.).

4. Nieodłączną częścią niniejszego Regulaminu jest również regulamin Przewoźnika dostępny na Jego stronie internetowej.